Czy radny, który nie mieszka w gminie, powinien pełnić dalej tę funkcję?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Osoba, która nie mieszka na stałe na terenie gminy nie może pełnić funkcji radnego. Z dostępnych nam informacji wynika, że jeden z radnych, Pan Mieczysław Sikora, nie zamieszkuje już na terenie naszej gminy. 

Nie dysponujemy szczegółowymi danymi na temat jego aktualnego miejsca zamieszkania, z oświadczenia majątkowego wynika jedynie, że prowadzi działalność gospodarczą w Skawinie. 

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności, możliwość startowania w wyborach na radnego) ma obywatel polski, który stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.  

Kodeks wyborczy nie precyzuje, co to znaczy mieszka. Pewnie z formalnego punktu widzenia jakimś śladem jest formalne zameldowanie. Nie oznacza to jednak mieszkania na terenie gminy. Z punktu widzenia interesów mieszkańców osoba zameldowana, która jednak nie mieszka wśród swoich wyborców, nie jest dobrym reprezentantem ich potrzeb. Natomiast jest to niewątpliwie korzystne z punktu widzenia przegłosowywania przez Radę Gminy pomysłów wójta. 

Jeżeli jest to zgodne z prawdą i radny nie mieszka na terenie gminy, oznacza to utratę tzw. prawa wybieralności, co zgodnie z Ustawą Kodeks Wyborczy powinno się wiązać z wygaśnięciem mandatu radnego. 

Zgodnie z Art. 383. § 1. Ustawy Kodeks Wyborczy Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W powyższym przypadku przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 

Zgodnie z Art. 385. § 1. W przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające. 

Oczekujemy od władz jednoznacznej, publicznej informacji, czy radny Mieczysław Sikora zamieszkuje na terenie gminy. Jeżeli nie zamieszkuje, mieszkańcy powinni być poinformowani od kiedy, czy był mieszkańcem gminy w czasie głosowania nad ostatnimi uchwałami oraz czy pobierał dietę radnego, mimo, że nie powinien być radnym. W interesie mieszkańców Rada Gminy powinna przeanalizować, czy nawet formalny meldunek jest jednoznaczny z pojęciem zamieszkiwania na terenie gminy. 

Czytany 506 razy