Wydrukuj tę stronę
09 Sie

Uwagi SMGM do studium

Przez  mogilany.info
(3 głosów)
Jak wielu mieszkańców gminy Mogilany SMGM wysłało do Urzędu Gminy swoje uwagi do studium. Ptaszki w gminie ćwierkają, że wnioski składane do aktualnego projektu studium mogą nie być uwzględnione. Dzięki temu nie będzie konieczne ponowne wyłożenie studium. W czyim to jest interesie?  

Nasze uwagi w całości cytujemy w dalszej części artykułu, natomiast w skrócie sprowadzają się one do kilku punktów:

1. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zabudowę jest kilkakrotnie większa niż wynika z wyliczeń. Wiele wniosków odrzucono powołując się na wystarczającą rezerwę terenów pod zabudowę, podczas gdy na mapie widać jak duże działki mają być przekształcone na tereny budowlane, być może kosztem posiadaczy małych działek przeznaczonych dla rodziny.

2. Przez brak rzetelnej analizy finansowej uzbrojenie działek przez gminę (w ramach zadań własnych) może być niemożliwe, zwłaszcza że wiele działek przeznaczonych do przekształcenia znajduje się daleko od infrastruktury technicznej. W sytuacji wybudowanie domu dla rodziny może się nie udać.

3. Odmawiano mieszkańcom przekształcenia działek powołując się na obecność terenów osuwiskowych bez wykonania badań geologicznych.

4. Domagamy się wprowadzenia strefy ochronnej wokół zabytkowego parku w Mogilanach (http://mogilany.info/samorzad-gminny/dwor-w-mogilanach/40-dwor-w-mogilanach/895-osiedle-tuz-przy-parku-mogilanskim). 

Całość treści dokumentu z uwagami:

„Uwaga dotyczy odrzucenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub dokonania korekty w zakresie zgodności z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z przeprowadzonym w projekcie studium bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę i danymi tam przedstawionymi, Wójt Gminy Mogilany wykazał, że nie ma potrzeby wyznaczania nowych terenów pod zabudowę, a jednocześnie wyznaczył olbrzymie tereny do przekształcenia. Biorąc pod uwagę zapisane w projekcie istniejące rezerwy obszarów o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy Mogilany i prognozowany przyrost liczby mieszkańców stwierdzić należy, że rezerwa ta jest wystarczająca do 2049 r. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm) wręcz zakazuje wyznaczania nowych terenów pod funkcje mieszkaniową w sporządzanym dokumencie studium.

W opracowanym projekcie studium nie wykonano rzetelnej analizy finansowej związanej z powiększeniem obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowo nie określono możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy.

 Uzasadnione wątpliwości budzi fakt nieuwzględnienia wniosków mieszkańców o przekwalifikowanie działek na terenach oznaczonych na mapie SOPO jako osuwiskowe bez wykonania jakichkolwiek badań geologicznych. Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania kwalifikowania wspomnianych terenów jako budowlane.

Niezrozumiałym jest fakt wyznaczenia nowych terenów budowlanych oddalonych od istniejącej zabudowy, na których nie istnieje infrastruktura techniczna, a wnioski w terenach o wykształconej infrastrukturze rozpatruje się negatywnie.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wniosło uwagi do poprzedniego projektu studium. Zostały one zignorowane i nie uwzględniono ich w obecnym projekcie. Uwagi te nadal są aktualne i jeszcze raz wnioskujemy o ich uwzględnienie. Jeśli twórcy projektu studium mają odmienne zdanie, to wnioskujemy o pisemne uzasadnienie.

Między innymi wnioskowaliśmy o wprowadzenie strefy ochronnej wokół zabytkowego parku w Mogilanach. Uważamy, że tereny zielone po zachodniej i południowej stronie zespołu parkowo-dworskiego powinny zostać bezwzględnie zachowane. Dwór i park mogilański stanowią nieodłączny element krajobrazu naszej gminy, który powinien być w sposób szczególny chroniony przed zabudową. Dołączamy opinię na ten temat opracowaną przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej."

Czytany 1706 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 09 Sie 2020 16:50