Uchwała o rewitalizacji - uchylać czy poprawić?

Przez  mogilany.info
(2 głosów)
Domagamy się dokonania poprawy wadliwie przygotowanej przez Wójta Gminy Mogilany uchwały, a nie jej uchylenia. Nie można pozbawiać mieszkańców możliwości dokonania odnowy miejscowości i terenów, które winny być zrewitalizowane.
 
Zgodnie z informacjami na stronie Urzędu Gminy (http://mogilany.pl/gmina-mogilany/aktualnosci/informacje-urzedu-gminy/2185-konsultacje-projektu-uchwaly) aktualnie trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały uchylającego Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany (https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1218187,uchwala-nr-xxi1752016-rady-gminy-mogilany-z-dnia-30-czerwca-2016-r-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zde.html).
 
Pojęcie rewitalizacji jest zapewne obce wielu czytelnikom. Jej koncepcję bardzo dobrze wyjaśniono na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/rewitalizacja), w którym na wsparcie projektów rewitalizacyjnych przeznaczono aż 170 mln euro. Pewne jest że gmina może uzyskać dzięki niemu istotne korzyści. Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego informuje jakiego rodzaju projekty można realizować (http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/poznaj-zasady-dzialania-programu/dla-kogo-jest-program-i-co-mozna-zrealizowac#tab11)
 
W cytowanej wyżej uchwale Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 roku wskazano kilka miejsc w naszej gminie, które mogłyby odnieść istotną korzyść z programu rewitalizacji: w tym Rynek w Mogilanach oraz remizę OSP we Włosani, gdzie mogłaby powstać świetlica wiejska. Jednak uchwała została przygotowana wadliwie i przegłosowana w tej formie. Wadliwość tej uchwały uniemożliwia korzystanie z programu rewitalizacji, uniemożliwiała także uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego przez poprzednią Radę Gminy. Teraz uchwałę można uchylić (co wymaga wspomnianych wyżej konsultacji) albo poprawić zgodnie z zaleceniami organu nadzoru.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany dla dobra gminy zdecydowało się wziąć udział w tych konsultacjach. Do Urzędu Gminy zostanie przesłane pismo o poniższej treści:

 

Urząd Gminy Mogilany
Wójt Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany

DOTYCZY:
konsultacji projektu Uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany.

W odpowiedzi na Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Mogilany z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany informujemy, że Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały.

Gmina Mogilany w 2015 r. przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022. Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę zewnętrzną oraz prawie 200 ankiet wypełnionych przez mieszkańców, powstał obszerny dokument pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”. Dokument ten w swojej konkluzji wskazywał obszary zdegradowane i wyznaczone do rewitalizacji w sołectwach: Buków, Chorowice, Konary, Kulerzów, Mogilany, Włosań. Obszary te powinny być następnie wpisane do Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

W czerwcu 2016 r. Rada Gminy Mogilany przyjęła przygotowaną przez Wójta Uchwałę Nr XXI/175/2016 wyznaczającą obszary zdegradowane i przeznaczone do rewitalizacji, przyjmując argumenty Wójta, iż pozwoli to gminie ubiegać się o przyznanie zewnętrznych środków na odnowienie tych obszarów (np. rynku w Mogilanach).

Kiedy w 2017 r. Wójt przedłożył Radzie Gminy, gotowy w jego opinii, projekt studium, Radni stwierdzili , że pomimo uchwalonej uchwały, nie zaznaczono w nim przedmiotowych obszarów. Przyjęte przez Radę w takiej formie studium skutkowałoby stwierdzeniem przez organ nadzorczy jego nieważności. W odpowiedzi Wójt złożył w Radzie uchwałę uchylającą uchwałę z czerwca 2016 r., bez ogłoszenia wcześniej, wymaganych prawem, konsultacji społecznych, co skutkowało uznaniem nieważności jej procedowania. W sierpniu 2017 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie skierował do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Mogilany pismo wskazujące wady prawne w uchwale w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji i sugerujące sposoby ich wyeliminowania. Pomimo monitów Przewodniczącego Rady Gminy o przedłożenie przez Wójta prawidłowej uchwały o rewitalizacji bądź też wykonania zaleceń organu nadzoru o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie jej uchylenia, Wójt nie podjął w tym zakresie żadnych działań. Uniemożliwiło to m. in. w konsekwencji prawidłowe uchwalenie studium w poprzedniej kadencji, pomimo zapewnień Wójta, iż studium przygotowane przez niego jest gotowe do uchwalenia.

Mając na uwadze fakt, iż poprawnie uchwalone studium jest priorytetem dla gminy i jej mieszkańców pozytywnie oceniamy podjęcie przez Urząd Gminy kroków eliminujących błędy w jego procedowaniu. Jednocześnie uznajemy zaproponowany projekt uchylenia uchwały z 2016 r., poddany aktualnie konsultacji, za niekorzystny z punktu widzenia poprawy życia mieszkańców naszej gminy.

Uzasadnieniem naszego stanowiska jest fakt, że wyznaczenie wskazanych w uchwale terenów jest warunkiem niezbędnym do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji tych obszarów, a jej uchylenie to uniemożliwi.

Pragniemy przypomnieć , że tak hucznie zapowiadany remont mogilańskiego rynku miał być sfinansowany właśnie ze środków na rewitalizację. Jeśli się nie mylimy, to został wykonany projekt modernizacji rynku, w całości sfinansowany ze środków budżetowych Gminy Mogilany. Ponadto w ramach rewitalizacji wpisanych było kilkanaście zadań do realizacji w obrębie każdego sołectwa.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, że wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały z 2016 r., którą to procedurę Wójt rozpoczął powołując się na pismo Wydziału Prawa i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie jest jedyną drogą wskazaną w tym piśmie. Organ nadzoru stwierdza, jakie błędy zawierała przedłożona przez Wójta uchwała i wskazuje na możliwość poprawy jej warsztatowych błędów. Takie postępowanie związane z wyeliminowaniem uchybień we wzmiankowanej uchwale jest – jak czytamy w piśmie Dyr. Mirosława Chrapusty – „najbardziej korzystne dla gminy”.

Wady prawne, opisane w piśmie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie dotyczą sposobu procedowania i uchwalania jej przez Radę, a są wynikiem niekompetencji i niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Urzędu Gminy i ich bezpośredni nadzór. Stanowczo sprzeciwiamy się, aby negatywne konsekwencje niekompetencji urzędników ponosili mieszkańcy gminy!

Domagamy się więc dokonania poprawy wadliwie przygotowanej przez Wójta Gminy Mogilany uchwały, a nie jej uchylenia. Nie można pozbawiać mieszkańców możliwości dokonania odnowy miejscowości i terenów, które winny być zrewitalizowane. Nie można też bezpowrotnie zaprzepaszczać środków finansowych już zainwestowanych przez Gminę w realizację Wieloletniego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022.

 

Czytany 1089 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 Cze 2019 07:29